STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN ALDRIG ENSAM

Hemort i Göteborgs stad, Västra Götalands Län, Sverige.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Aldrig Ensam är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Visionen är att alla människor som drabbas av psykisk ohälsa och dess anhöriga ska få det stöd och bemötande de har rätt till. Ingen person ska känna sig ensam.

Ändamålet med den ideella föreningen ska uppfyllas genom tre huvudsakliga verksamhetsområden:

Information, utbildning och lobbyverksamhet
Skapa mötesplatser online och genom fysiska möten
Övrig verksamhet som föreningen finner lämplig för ändamålet

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemmar kan vara sammanslutningar, företag, institutioner och enskilda personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. Medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

11 § Utträde

Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december varje år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning

Medlem får uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller skadat föreningens intressen.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • skall aldrig verka på ett sådan sätt att det direkt eller indirekt kan skada föreningens varumärke och intressen
 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via mail, via brev, i föreningens Facebook grupp eller på hemsidan. Närvaro på mötet kan ske enbart genom personlig närvaro.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften och varit medlem i minst 1 år, samt är lägst 18 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

16 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17 § Beslut och omröstning

För beslut krävs kvalificerad majoritet, vilket innebär mer än 2/3 av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet.

18 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (antal närvarande som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av verksamhetsplan kommande år.
9. Behandling av styrelsens förslag
10. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.

STYRELSEN

19 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 2-8 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen enbart kan föreslå nya styrelsemedlemmar.

20 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • ge revisorn räkenskaper
 • förbereda årsmöte

21 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst 2/3 av styrelsens ledamöter som är närvarande på mötet är ense om beslutet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.

22 § Upplösning

Vid en upplösning av föreningen ska eventuella tillgångar användas till föreningens ändamål.