Förebygg psykisk ohälsa på arbetsplatsen

En arbetsgivare kan på många olika sätt bidra till en förändring som förebygger psykisk ohälsa och/eller skyndar på rehabiliteringen. Trots det här är det fortfarande tabu att prata om psykisk ohälsa på många arbetsplatser. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige.

Tydliga arbetsuppgifter

Arbeta förebyggande med tydliga arbetsuppgifter. I kombination med ett trivsamt socialt klimat på arbetsplatsen är dessa två faktorer viktiga för att förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa. Personalen behöver ha möjlighet att själva påverka sina arbetsuppgifter och känna delaktighet i det utvecklingsarbete som sker. Att anställa människor med olika förutsättningar och erfarenheter bidrar ofta till ökad kreativitet och högre i tak.

Utbildningar om psykisk hälsa

Att bättra på personalens kunskaper om psykisk hälsa, stress och liknande kommer öka möjligheterna till att de ska kunna ta hand om sig själva på ett mer hållbart sätt både på kort- och långsiktigt. Boka in en inspirerande och kunnig föreläsare. Motivera personalen att motionera, daglig motion är vetenskapligt bevisat att det förebygger psykisk ohälsa. Kom ihåg att betona vikten av återhämtning.

Prata öppet om psykisk ohälsa

En värdegrund blir ofta bara fina ord på ett papper. Men visa att ni menar allvar med att ha en gemensam värdegrund där alla anställda behandlas med respekt. Skapa och ha en företagskultur där det är okej att prata om känslor och sitt mående. Var inte dömande. Lyssna med öppet sinne och låt det ta tid. Erbjud alltid stöd till de personer som kan tänkas behöva. Det är alltid att föredra att prata med varandra, istället för om varandra på en arbetsplats.

Känna igen varningssignaler

Att känna igen tidiga tecken på psykisk ohälsa gör att du i tid kan sätta in det stöd eller den hjälp som behövs, innan det är för sent. Tecken på psykisk ohälsa kan vara allt från att en anställd börjar komma för sent, omotiverat arbetar över eller ökad sjukfrånvaro. En person som har häftiga humörsvängningar eller blir likgiltig till saker kan vara i riskzonen för psykisk ohälsa.

Stöd till medarbetaren

Vid tecken på att en person inte mår bra, ha ett enskilt samtal. Viktigt att vara stödjande, lyssna med öppet sinne och undvik egna värderingar. Fokus är på att lyssna. Ge tips om var personen kan hitta mer information, exempelvis vårdguiden. Hänvisa till professionellt samtalsstöd.

Stöd till organisationen

Om en medarbetare drabbas av psykisk ohälsa påverkar det ofta hela den berörda avdelningen. På grund av okunskap och fördomar kan situationen leda till oro, ovana sociala situationer och ökad arbetsbelastning när en person är sjuk. Ha en öppen dialog med avdelningen, utan att bryta den sekretess som du lovat personen som är drabbad.

Inkludera den drabbade

När en person blir sjukskriven är det viktigt att arbetsgivaren behåller kontakten. För att bidra till att sjukskrivningen inte blir längre än nödvändig samt att den frånvarande kollegan ska känna sig inkluderad i arbetsgruppen. Var inte rädd för att höra av dig.

Aktivera företagshälsan

Om den psykiska ohälsan är i form av lättare depressioner eller ångest kan företshälsan eller primärvården ofta erbjuda tillräckligt med stöd. Vid svårare depressioner och psykisk sjukdom kan expertis behövas och ska kopplas in. Är du som arbetsgivare osäker, kontakta företagshälsans rehabsamordnare.

En gemensam planering för stöd

Efter en första bedömning kan företagshälsans rehabsamordnare planera insatserna för rehabiliteringen. Upprätta direkt en kontakt med Försäkringskassan, företagshälsan och eventuell annan vårdgivare. Skapa tillsammans en plan för hur ni både gemensamt och individuellt kan bidra för att den drabbades mående ska förbättras. Den drabbade är givetvis huvudpersonen.

Stöd vid återkomsten

Ett utlåtande om en persons hälsa säger inte alltid vad en medarbetare kan tänkas klara av för arbetsuppgifter. Det är olika från person till person hur de kan hantera sin psykiska ohälsa och hur mycket stöd som behövs. I takt med att personens mående förbättras kan ni gemensamt planera för återvändande till arbetet. Vid långvarig sjukskrivning kan det vara klokt att börja återkomsten med några så kallade sociala besök på arbetsplatsen. Var lyhörd på medarbetarens behov av stöttning.